demo-demo
Image Decription Image Decription Image Decription Image Decription Image Decription

De scenario’s

Uitgangspunt voor de scenario's vormt het zogenaamde benchmarkscenario. Dit scenario is gebaseerd op de Bevolkingsprognose 2014–2060 van het CBS. Daarnaast zijn er vier andere scenario’s ontwikkeld:

Begrensd.
In dit scenario wordt het aantal asielzoekers op nul gesteld en verder wordt (primaire) immigratie in het algemeen en (primaire) immigratie van moslims in het bijzonder sterk gereduceerd. Wel komen er in dit scenario jaarlijks 20 duizend op kwaliteiten geselecteerde arbeidsmigranten die voor het merendeel afkomstig zijn uit westerse landen en voor het overige vooral uit Oost- en Zuid-Azië en in mindere mate Latijns-Amerika.

Mainstream.
Dit scenario lijkt sterk op het CBS prognose, maar er zijn twee aanpassingen gedaan: het aantal asielmigranten bedraagt op termijn niet 8 duizend (CBS prognose) maar 15 duizend personen en het aantal immigranten uit Oost-Europa groeit wat langer door dan in de CBS prognose alvorens de groei afvlakt.

Ruimhartig.
In dit scenario is het aantal asielmigranten 50 duizend personen per jaar en houdt de groei van het aantal asielzoekers gelijke tred met de gewogen gemiddelde bevolkingsgroei in de herkomstgebieden. Bovendien wordt verondersteld dat ook de arbeid- en studiegerelateerde migratie iets harder toeneemt dan in mainstreamscenario en dat in het bijzonder de arbeidsmigratie uit Oost-Europa iets hoger uitkomt.

Onbegrensd.
Dit scenario is gelijk aan scenario Ruimhartig, maar dan met 200 duizend asielmigranten per jaar.

NB: Voor degenen die 200 duizend een overdreven groot getal vinden verwijs ik naar de gebeurtenissen in Duitsland in de zomer van 2015, toen bondskanselier Angela Merkel onder het motto "Das Asylrecht kennt keine Obergrenze" de grenzen opendeed en in korte tijd bijna één miljoen asielzoekers mocht verwelkomen. De Duitse bevolking is ongeveer vijf maal groter dan de Nederlandse bevolking, dus 200 duizend in de Nederlandse context is vergelijkbaar met één miljoen in de Duitse context.

 Voorlopige indeling van enkele partijen

Hieronder een voorlopige indeling van een aantal politieke partijen, gebaseerd op verkiezingsprogramma's (die vaak tamelijk vaag zijn op het punt van immigratie en aantallen) en recente uitspraken in de media.

Argumentatie voor de gemaakte keuzes

Ad Begrensd.
Dit scenario is gebaseerd op de standpunten van partijen als PVV en Forum voor Democratie. Basisingrediënten zijn: immigratie beperken – in het bijzonder van islamitische migranten – en in mindere mate ook emigratie bevorderen. Daarnaast wordt in dit scenario de asielinstroom naar nul teruggebracht en gaat Nederland uit de Europese Unie, wat een aanzienlijke reductie van Oost-Europese immigranten teweeg zal brengen. Omdat het Nederlands nationaal belang meer centraal wordt gesteld is positieve selectie op capaciteiten van de arbeidsmigranten die wel komen ook een redelijke veronderstelling.

Ad Mainstream.
Dit scenario heeft als vertrekpunt het huidige kabinetsbeleid. Kernveronderstelling is dat er geen fundamentele wijzingen komen en dat men de status quo handhaaft (muddling through, doormodderen in politicologen jargon). Zolang Nederland lid blijft van de Europese Unie en er geen fundamentele wijzigingen optreden in de asielopvang zijn er geen zwaarwegende redenen om een trendbreuk in de migratie te veronderstellen. Vandaar dat het mainstream scenario een wat hogere immigratie verondersteld dan het CBS. Het aantal asielzoekers is in de CBS-prognose erg laag geschat. Het gemiddeld aantal asielzoekers over de periode 1987-2016 bedroeg ruim 22 duizend personen en als ongeveer tweederde wordt erkend als vluchteling dan levert dat een instroom op van circa 15 duizend personen per jaar. Daarnaast vertoont de instroom van immigranten uit Oost-Europa sinds het vrije personenverkeer (2007) een structurele groei, zowel als het om immigratie als om migratiesaldo gaat. Overigens liggen de uitkomsten van dit scenario toch nog vrij dicht bij die van de CBS-prognose.

Ad Ruimhartig.
Als men veronderstelt dat elke vluchteling welkom is in Nederland en dat het vluchtelingenrecht geen bovengrens kent, dan is in principe de instroom onbegrensd. Uitspraken van politici zijn als het om aantallen asielzoekers gaat meestal vaag. Een enkele keer noemen politici wel getallen zoals Diederik Samsom (PvdA) in het verleden wel heeft gedaan. Hij stelde onder andere dat Nederland 30 duizend asielzoekers per jaar uit Turkije zou moeten overnemen. Omdat de gewone asielinstroom ook doorgaat en met vergelijkbare argumenten ook gesteld zou moeten worden dat Nederland dan een vergelijkbaar aantal asielzoekers uit een doorvoerland als Libië zou moeten overnemen, is een aantal van 50 duizend een redelijke keuze. Daarnaast lijkt het logisch dat het aantal asielzoekers meegroeit met de bevolking in de herkomst gebieden, temeer daar bevolkingsgroei de kans op bronnen schaarste en bronnenstrijd, (burger)oorlog en andere ellende eerder vergroot dan verkleint.

Ad Onbegrensd.
Dit scenario is gelijk aan het scenario Ruimhartig, maar dan met 200 duizend asielmigranten per jaar. Dit getal is gebaseerd op een andere uitspraak van Diederik Samsom, namelijk dat Nederland 200 duizend asielzoekers aan kan. Samsom specificeerde niet de tijdsperiode, dus het is niet duidelijk of hij bedoelde per jaar, in zijn totaliteit of iets anders. Dit scenario is gebaseerd op de aanname dat hij heeft bedoeld te zeggen, 200 duizend asielmigranten per jaar.

NB: Merk op dat de laatste twee scenario’s gebaseerd zijn op uitspraken van Diederik Samsom. Dat is omdat hij als een van de weinige pro-asiel politici redelijk concrete cijfers heeft genoemd. Daarnaast is er het voordeel dat hij nu geen PvdA-lijsttrekker meer is, dus geen enkele partij krijgt hierdoor direct credits of wordt in diskrediet gebracht (afhankelijk van het normatieve uitgangspunt van de lezer) als het gaat om de gemaakte keuzes. De PvdA onder Lodewijk Ascher voert dus niet noodzakelijk een koers die past bij de scenario's Onbegrensd of Ruimhartig. Ascher suggereerde recent in het RTL-debat dat het ging om 200 duizend per tien jaar. Kortom, het blijft onduidelijk waar de PvdA staat.

NB: De primaire immigratie van op kwaliteiten geselecteerde primaire immigranten die optreedt in het scenario Begrensd levert netto baten voor de schatkist op. Echter, de kosten voor de al aanwezige immigranten lopen ook door. Dat levert in de praktijk netto-baten op voor de westerse immigranten waarvan er relatief veel worden toegelaten. In de kostengrafieken zijn de kosten van westerse immigranten daarom niet weergegeven voor het scenario Begrensd. De baten van niet-westerse geselecteerde primaire immigranten zijn weggestreept tegen de kosten van de reeds aanwezige niet-westerse immigranten. Voor die groep blijft het saldo dus negatief, maar de primaire immigranten uit niet-westerse gebieden die worden toegelaten dragen dus wel positief bij in dit scenario. In dit scenario is er van uitgegaan dat de geselecteerde immigranten 10% van de karakteristieken hebben van het herrekende highly performing profiel (zie het kopje Technisch) en 90% van het profiel average Dutch. Dit is gedaan door een gewogen gemiddelde te nemen van beide profielvectoren.

NB: In het scenario Begrensd is sprake van een rem op de immigratie van moslims. Er is aangenomen dat dit met name betrekking heeft op de primaire immigratie en dat de effecten op de migratie van ingezetenen gering zullen zijn. Dit heeft te maken met rechtsstatelijkheid. Een landsgrens is bij uitstek een instrument van discriminatie tussen staatsburgers en niet-staatsburgers. Dus bij selectie van aspirant-migranten is discriminatie niet per se in tegenspraak met bijvoorbeeld het binnen de landsgrenzen geldende non-discriminatiebeginsel. Misschien is het wel in tegenspraak met sommige internationale verdragen, maar die kunnen worden opgezegd of gewijzigd, dus dat is geen onoverkomelijk obstakel voor dergelijk beleid. Voor ingezetenen geldt echter wel die gelijkheid voor de wet en dat maakt ingrijpen in hun rechten op bijvoorbeeld huwelijksmigratie veel lastiger. Tenminste, als men binnen de grenzen van de rechtstaat wil blijven en die veronderstelling is het uitgangspunt van dit scenario. Dit betekent dat de effecten op de migratie van islamitische staatsburgers vermoedelijk vrij beperkt zullen zijn. In het model is uitgegaan van een tentatieve reductie van de immigratie met 15% en een stijging van de emigratie met 5% ten opzichte van het benchmarkmodel.